Práva a povinnosti dieťaťa v ŠKD

03.09.2012 14:53

 

Povinnosti a práva dieťaťa v ŠKD:

Každé dieťa v školskom klube detí (ďalej len ŠKD) sa musí stravovať v školskej jedálni. Stravné lístky pre dieťa si rodič prevezme u vedúcej školskej jedálne. V prípade potreby dieťa z obedov odhlasuje rodič deň vopred do 13.30 hod.

Dieťa prichádza do ŠKD čisto a hygienicky upravené, vo vchodovej časti sa prezuje a topánky odloží do šatne.

Prezuvky, do ktorých sa dieťa denne prezúva, musia byť čisté, určené len na prezúvanie. Nesmú sa nosiť prezuvky s čiernou gumou a drsnou podrážkou s výstupkami, nehygienická a zdravotne nevyhovujúca obuv.

Do ŠKD nosia deti len tie veci, ktoré potrebujú k činnosti klubu. Nesmú nosiť predmety, ktoré ohrozujú zdravie (výbušniny, nože, zbrane a pod.) , drahé šperky, väčšie sumy peňazí, nevhodnú literatúru a časopisy.

Po príchode do klubu dieťa nesmie klub svojvoľne opustiť.

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť činnosti ŠKD, rodičia ho ospravedlnia v deň jeho neprítomnosti, alebo v nasledujúci deň.

Dieťa počas činnosti klubu má právo výberu oddychovej činnosti, nakoľko ŠKD nemá vymedzené prestávky.

Dieťa dodržiava hygienické návyky, počas presunu do jedálne a stolovania sa správa disciplinovane a dodržiava pravidlá bezpečnosti.

V priestoroch školy a ŠKD nie je dovolené naháňať sa.

V triedach sa nepovoľuje manipulovať s vykurovacími telesami, vetrať vetracími oknami. Vyžaduje sa šetriť s vodou, predchádzať poškodeniu zariadenia triedy a priestorov školy. Z bezpečnostných dôvodov dieťa nesmie manipulovať s elektrickou sieťou a pripájať elektrické zariadenia.

Ak dieťa úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní vzniknutú škodu uhradiť.