ŠKD školský rok 2012/ 2013

30.08.2012 00:00

 

OZNAM ŠKD

 

 

Vážení rodičia,

 

sme radi, že sa Vaše dieťa zúčastňuje aktivít v Školskom klube detí v našej škole.

Sme tu pre Vás v školských dňoch v čase od 5.30 hod do 17.00 hod. Možnosť návštevy ŠKD je aj počas prvej voľnej hodiny, ak dieťa  začína vyučovanie druhou hodinou. 

Každé dieťa sa musí stravovať v ŠJ, kartu na stravovanie nosí pri sebe.

Poplatok za ŠKD je 4 € / od 1. 2 . 2013 /a dobrovoľný rodičovský príspevok k tomu je 1 €, ktorý umožňuje zastrešiť pomôcky na chod oddelenia a disponuje ním vychovávateľka.

Poplatky sa uhrádzajú podľa Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. vždy do 10. dňa za mesiac vopred. Za mesiac september sa platí súčasne s mesiacom október do 10. septembra 2012.