Školský poriadok školského klubu detí

03.09.2012 16:18

   

Školský poriadok ŠKD

Školský klub detí pri Základnej škole, Slovenských partizánov 1133/53,   017 01 Považská Bystrica

 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí sa uskutočňuje v ranných a popoludňajších hodinách počas pracovných dní.

 1. Školský klub detí je v prevádzke počas celého školského roka počas pracovných dní v týždni na základe požiadaviek rodičov v čase od 5.30 do 17.00 hodiny.

 1. Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti (zápisného lístku).

 1. Vyplnený zápisný lístok odovzdá dieťa alebo jeho zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne.

 1. Výška mesačného príspevku je určená všeobecným záväzným nariadením mesta Považská Bystrica.

 1. Príspevok 4€ / od 1. 2. 2013 /uhrádza zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu,  za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok odovzdá vychovávateľke v oddelení.

 1. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky  v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 1. Školský klub detí sa člení na oddelenia s počtom najviac 25 detí podľa § 114 ods. 2 Zákona č. 245/2008 Z.z.

 1. Prechod detí do oddelení klubu v rámci školy a do oddelení mimo školy zabezpečuje pedagogický zamestnanec klubu podľa rozvrhu týždennej činnosti.

 1. Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo v inej záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci alebo lektor záujmového útvaru, ktorý si dieťa vyzdvihne v klube.

 1. Pri uskutočňovaní  výchovno-vzdelávacej činnosti v klube sa dodržiava pravidelné striedanie   

oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie.