Školský klub detí Oskarko ponúka

Výchovno-vzdelávaciu  činnosť v čase mimo vyučovania formou hier,                                     pohybových aktivít, súťaží a záujmových činností.         

Priestor pre oddych a relaxáciu, realizáciu detí  v činnostiach podľa ich                                  záujmov a záľub.

Prípravu na vyučovanie a spoluprácu s vyučujúcimi 1.-4. ročníka.

Denné vychádzky zamerané na environmentálnu  a ekologickú výchovu.

Začlenenie dieťaťa do kolektívu a vytváranie priateľským vzťahov.

Rozvoj základných návykov spoločenského správania sa a  hygienických                             návykov.  

Vedieme deti k šetreniu zariadnia školy, ŠKD a osobných vecí.

Starostlivosť a lásku profesionálnych vychovávateliek.