Pravidlá bezpečného školského klubu

  • Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto 
 
  • Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky, alebo pani učiteľky.
 
  • Dodržujem hygienické zásady.
 
  • Ak sa necítim dobre, alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke.
 
  • Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu,v prípade odchodu oznámim dôvod pani vychovávateľke. 
 
  • S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne,  pod dohľadom dospelej osoby.
 
  • Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, oknami a ventilmi na radiátoroch.
 
  • Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.
 
  • V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne.
 
  • Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto.