Pravidlá bezpečného školského klubu

Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto .
Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani
vychovávateľky,

                         alebo pani učiteľky.
Dodržujem hygienické zásady.
Ak sa necítim dobre, alebo sa zraním, okamžite to hlásim

                        pani vychovávateľke.
Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu,v prípade odchodu

                        oznámim dôvod pani vychovávateľke. 
S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne,

                         pod dohľadom dospelej osoby.
Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami,

                         oknami a ventilmi na radiátoroch.
Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.
V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne.
Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby

                        na pôvodné miesto.