Školský klub detí OSKARKO ponúka

 

Výchovno-vzdelávaciu  činnosť v čase mimo vyučovania formou hier, pohybových aktivít, súťaží a záujmových činností.        

Priestor pre oddych a relaxáciu, realizáciu detí  v činnostiach podľa ich záujmov a záľub.

Prípravu na vyučovanie a spoluprácu s vyučujúcimi 1.-4. ročníka.

Denné vychádzky zamerané na environmentálnu  a ekologickú výchovu.

Začlenenie dieťaťa do kolektívu a vytváranie priateľským vzťahov s rovesníkmi.

Rozvoj základných návykov spoločenského správania sa a  hygienických návykov. 

Vedieme deti k šetreniu zariadnia školy, ŠKD a osobných vecí.

Starostlivosť a lásku profesionálnych vychovávateliek.

 

Oddelenia ŠKD

Neboli nájdené žiadne záznamy.