Uvoľnenie dieťaťa zo ŠKD.

Dieťa bude predčasne uvoľnené zo ŠKD len na základe písomnej žiadosti rodiča na samostatnom lístku (nie v slovníčku). Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje:

  •  meno dieťaťa
  •  dátum, kedy má byť dieťa zo ŠKD uvoľnené
  •  hodina a spôsob odchodu (napr.  odchádza sám...)
  •  čitateľný podpis rodiča

Vzor tlačiva nájdete v rubrike dokumenty.

Ak si dieťa príde vyzdvihnúť zo školského klubu iná dospelá osoba ako tá, ktorá je uvedená na zápisnom lístku, musí sa táto preukázať písomným poverením rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa).
 Ak dieťa žije s jedným rodičom a je vydané súdne rozhodnutie o zákaze styku dieťaťa s druhým rodičom, je potrebné z dôvodu bezpečnosti a ochrany dieťaťa kópiu tohto rozhodnutia predložiť pani vychovávateľke dieťaťa v ŠKD.
Ak sa počas školského roka zmení čas odchodu dieťaťa zo ŠKD, musí túto skutočnosť oznámiť rodič písomne na samostatnom lístku (nie v slovníku). Oznámenie musí obsahovať nasledovné údaje :

  •  meno dieťaťa
  •  dátum zmeny
  •  čas, kedy treba dieťa zo ŠKD uvoľniť
  •  spôsob odchodu
  •  čitateľný podpis rodiča

Telefonická požiadavka na uvoľnenie dieťaťa zo ŠKD nebude zo strany vychovávateliek ŠKD akceptovaná. Uvedené opatrenia sú v súlade s vnútorným poriadkom ŠKD a sú prijaté z dôvodu ochrany vychovávateliek ŠKD, ako aj ochrany detí, ktoré ŠKD navštevujú.